Banner
Saga > Þekking > Innihald

MSDS PYRETHRUM 50%

Apr 11, 2018

HLUTI 1: AÐGERÐ EFNIS / MIXTURE OG FYRIRTÆKI / FYRIRTÆKI

1.1. Vörueinkenni

Vöruheiti PYRETHRUM 50%

 

1.2. Viðeigandi tilgreind notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ráðlagt er gegn

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Birgir PANPAN INDUSTRY CO., LIMITED

RM308, Building NO.9, Tækniháskólinn í Zhengzhou, Zhengzhou, Henan, Kína

Tel: 0086-371-60383117

1.4. Neyðarsímanúmer

Tel: 0086-371-60383117

HLUTI 2: HÆTTISREGUR

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun (1999/45 / EBE) Xi; R41. N; R50 / 53.

2.2. Merkimiðill

Merking

Hættusetningar

H41 ---------- Hætta á alvarlegum augnskaða.

R50 / 53 ------ Mjög eitrað vatnalífverum, getur valdið skaðlegum langtímaáhrifum í húðinni

vatnsumhverfi.

Öryggis setningar

S2 ----------- Geymið þar sem börn ná ekki til.

S13 ---------- Geymið í burtu frá mat, drykkjum og dýrum.

S20 / 21 ------ Þegar þú notar ekki borða, drekka eða reykja.

S23 ---------- Andaðu ekki gufu / úða.

S26 ---------- Hafið samband við augu, skolið strax með miklu vatni og leitið

læknisráðgjöf.

S35 ---------- Þetta efni og ílátið verður að farga á öruggan hátt.

S39 ------------ Notið augu / andlitshlíf.

S57 ------------ Notaðu viðeigandi innilokun til að koma í veg fyrir umhverfismengun.

S23 ------------- Ekki anda úða.

Andaðu ekki reyk / gufur.

2.3. Aðrar hættur

3. Kafli: Samsetning / upplýsingar um innihaldsefni

3.2. Innihald

图片4.png 

 

Full texti fyrir allar R-setningar og hættusetningar er sýnd í kafla 16.

4. KAFLI: EÐAÐSTAFANIR

4.1. Lýsing á skyndihjálp

Innöndun

Færðu viðkomandi í ferskt loft í einu.

Inntaka

Framkallið EKKI uppköst. Leitið strax læknis.

Snerting við húð

Þvoið húðina vandlega með sápu og vatni.

Augnsamband

Haltu áfram að skola í að minnsta kosti 15 mínútur og fáðu læknishjálp.

4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og seinkuð

4.3. Tilkynning um tafarlausa læknishjálp og sérstaka meðferð sem þörf er á

 

5. KAFLI BRANDBÚNAÐUR

 

5.1. Slökkviefni

Slökkviefni

Vatnsúða, froðu, þurrefni eða koltvísýringur.

5.2. Sérstakar hættur sem stafa af efninu eða blöndunni

Óvenjuleg eld- og sprengihættu

Engin óvenjuleg eld- eða sprengihætta sést.

Sérstakar hættur

Við upphitun og ef eldur kemst getur myndast eitrað gufur / lofttegundir. Þegar hitað er og í eldi getur verið að mynda ertandi gufur / lofttegundir.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstök slökkvistarf

Haldið frárennsli frá rennsli og vatni. Dike fyrir vatn stjórna. Dike og safna slökkviefni. Ef hætta á mengun vatns

gerist, tilkynna viðeigandi yfirvöldum.

 

Kafli 6: Ráðstafanir til að losna við váhrif

 

6.1. Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðaraðgerðir

6.2. Umhverfisráðstafanir

Geymið ekki í holræsi, vatnsrennsli eða á jörðu.

6.3. Aðferðir og efni til að geyma og hreinsa

Takið upp í vermíkólít, þurru sandi eða jörð og setjið í ílát.

6.4. Tilvísun í aðra kafla

7. KAFLI: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir vegna örugga meðhöndlunar

Forðist að hella niður, húð og augu.

7.2. Skilyrði fyrir örugga geymslu, þ.mt ósamrýmanleiki

7.3. Sértæk notkun (ir)

 

HLUTI 8: HÖGNUNARHÖNDLUN / SKOÐUNARVERKANIR

blob.png

8.2. Útsetningarstýringar

Verndarbúnaður

blob.png

Öndunarfæri

 

Engar sérstakar ráðleggingar gerðar, en öndunarvörn getur samt verið krafist í undantekningartilvikum þegar óhóflegt loft er

mengun er til staðar.

Handvörn

 

Notið hlífðarhanska.

 

Augnhlíf

Notið augnhlíf.

 

Önnur vernd

Notið viðeigandi fatnað til að koma í veg fyrir möguleika á snertingu við húð.

 

9. KAFLI: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

 

9.1. Upplýsingar um helstu eðlisfræðilega og efnafræðilega eiginleika

Útlit ------------------------ Vökvi

Litur ------------------------------ Brown.

Lykt ------------------------------- Lítil lykt.

Leysni --------------------------- í leysanlegu vatni, auðvelt að leysa í etanóli, metanóli

Hlutfallsleg þéttleiki ------------------- 0.85-1.01

pH-gildi, samr. Lausn --------- 4-7

9.2. Aðrar upplýsingar

 

Kafli 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

 

10.1. Reactivity

10.2. Efnafræðileg staða

Stöðugt við venjulega hitastig og ráðlögð notkun.

10.3. Möguleiki á hættulegum viðbrögðum

10.4. Skilyrði sem ber að forðast

10.5. Ósamrýmanleg efni

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

 

11. KAFLI: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

 

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Eitrað skammtur 1 - LD 50 pýretín: 900-2000 mg / kg (inntaka)

Eitrunarskammtur 2 - LD 50 Píperónýlbútoxíð: 7500 mg / kg (inntaka)

Innöndun

Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

Inntaka

Getur valdið ertingu í hálsi og maga.

Snerting við húð

Vökvi getur ertandi húð. Langvarandi snerting getur valdið roði, ertingu og þurrum húð.

Augnsamband

Ertir og getur valdið roði og verkjum.

 

12. Kafli: MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

 

Eiturverkanir á eiturefnum

Varan inniheldur efni sem er skaðlegt vatnalífverum.

12.1. Eiturhrif

12.2. Þrávirkni og niðurbrot

12.3. Uppsöfnun á uppsöfnuðum lífverum

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

12.5. Niðurstöður úr PBT og vPvB mati

12.6. Aðrar aukaverkanir

 

13. KAFLI: FÖRGUNARRÁÐSTAFANIR

 

13.1. Úrgangsmeðferð s

Farga skal þessu efni og íláti á öruggan hátt. Geymið ekki frárennsli í fráveitu, vatnaleiðum eða jörðu.

 

Kafli 14: Flutningsupplýsingar

 

14.1. SÞ númer

SÞ nr. (ADR / RID / ADN) ------- 3082

SÞ nr. (IMDG) ------------------- 3082

SÞ nr. (ICAO) -------------------- 3082

14.2. Sú rétta sendingarheiti UN

Rétt flutningsheiti MIKILVÆGT HÆTTULEGT EFNI, FLÖK, NOS (PIPERONYL BUTOXIDE,

Pýretrín, þ.mt sínínur)

14.3. Flutningsáhættuflokkur (ir)

ADR / RID / ADN ------------------- Class 9

ADR / RID / ADN Class ------------ Class 9: Ýmis hættuleg efni og hluti.

ADR Merki nr .--------------------- 9

IMDG flokkur ------------------------- 9

ICAO flokkur / deild --------------- 9

blob.png

Flutningsmerki

14.4. Pökkunargrein

ADR / RID / ADN Pökkunargrein ------- III

IMDG pakkningahópur ------------------ III

ICAO Pökkunargrein ------------------ III

14,5. Umhverfisáhætta

Umhverfishættuleg efni / Marine Pollutant

Nei

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

EMS ------------------------------- FA, SF

Neyðaraðgerðir Kóði ------- 3Z

Hazard No. (ADR) -------------- 90

Hættusetningarnúmer (ADR) ------------- 90 Umhverfisáhætta; ýmis hættuleg efni.

14.7. Flutningur í lausu samkvæmt II. Viðauka við MARPOL73 / 78 og IBC-kóðann

 

Kafli 15: upplýsingar um reglur

 

15.1. Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisreglur / löggjöf sem er sérstök fyrir efnið eða blönduna

15.2. Efnaöryggismat

16. Kafli: Aðrar upplýsingar

Endurskoðun Athugasemdir

Uppfæra öryggisskýrslu.

Útgefin af Nancy Hu.

Endurskoðunardagur 12/06/2008

Dagsetning 17/02/2017

Hættusetningar í fullri lengd

R20 / 21/22 Hættulegt við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku.

R52 / 53 Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

H65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.

R38 Ertir húð.

H41 Hætta á alvarlegum augnskaða.

R50 / 53 Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

Hættusetningar að fullu

H332 Hættulegt við innöndun.

H302 Skaðlegt við inntöku.

H312 Skaðlegt í snertingu við húð.

H410 Mjög eitrað vatnalífi með langvarandi áhrifum.

H400 Mjög eitrað vatnalífi.

Fyrirvari

Þessar upplýsingar eiga einungis við um tiltekið efni sem er tilnefnt og kann ekki að vera gilt fyrir slíkt efni sem notað er í sambandi við önnur efni eða í einhverjum

ferli. Slíkar upplýsingar eru, að bestu þekkingu og trú fyrirtækisins, nákvæm og áreiðanleg frá þeim degi sem tilgreint er. Hins vegar engin ábyrgð

ábyrgð eða framsetning er gerð á nákvæmni þess, áreiðanleika eða heilleika. Það er ábyrgð notandans að fullnægja sér um hæfi slíkra

upplýsingar fyrir eigin notkun hans.

 


Back